phone mail more_horiz
Budapestpszichológia Logo
 
https://budapestpszichologia.hu/images/articles/75/deverinca.jpg

Egészségügyi dokumentációról készült másolat kiadása

Kérjük az egészségügyi dokumentáció-másolat kérő lap kitöltése előtt figyelmesen olvassa el!

A Budapest Pszichológia Pszichológiai és Pszichoterápiás Központban (a továbbiakban: Központ) keletkezett egészségügyi dokumentáció kikérése kapcsán szeretnénk néhány hasznos információval segíteni az ügyintézését.

I. jogszabályi háttér

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 15. cikk (3) bekezdése szerint az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 24. § (1) bekezdése alapján a beteg jogosult a róla készült egészségügyi dokumentációban foglaltakat - a 135. §-ban foglaltak figyelembevételével - megismerni.

Az Eütv. 24. § (16) bekezdése szerint a cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog a 16. § (1) és (2) bekezdése szerinti személyt, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott személy dokumentációjába való betekintési jog a beteget, a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint megnevezett személyt, ilyen személy hiányában a törvényes képviselőt illeti meg.

A hivatkozott jogszabályhely (7) bekezdése értelmében a beteg jogosult az adott betegségével kapcsolatos egészségügyi ellátásának ideje alatt az általa meghatározott személyt írásban felhatalmazni a rá vonatkozó egészségügyi dokumentációba való betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot készíttessen.

Ugyanezen jogszabályhely (8) bekezdése szerint a beteg egészségügyi ellátásának befejezését követően csak a beteg által adott teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott személy jogosult az egészségügyi dokumentációba való betekintésre, és arról másolat készítésére.

Az Eütv. 24. § (11) bekezdése szerint a beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - írásos kérelme alapján - jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot, másolatot készíteni, illetve - első alkalommal térítésmentesen, valamint - minden további másolat tekintetében - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerint meghatározott módon a saját költségére másolatot kapni.

II. kitöltés és leadás

Az egészségügyi dokumentáció másolatának kikéréséhez kérjük a Központban rendszeresített valamelyik egészségügyi dokumentáció-másolat kérő lapot (a továbbiakban: kikérő lap) szíveskedjen kitölteni és a Központnak jelen tájékoztató meghatározottak szerint eljuttatni.

Jelen tájékoztató I. pontjában hivatkozott jogszabályi rendelkezések értelmében egészségügyi dokumentáció kiadását kérheti

  • a beteg,
  • a beteg meghatalmazottja,
  • a beteg törvényes törvényes képviselője,
  • elhunyt beteg esetében az elhunyt közeli hozzátartozója, illetve örököse.

A megfelelően kitöltött kikérő lap Központhoz történő eljuttatásának módjai az alábbiak:

a)      postai úton a 1222 Budapest, Temető u. 5 címre,

b)      az aláírt példányt beszkennelve e-mailben az info@budapestpszichologia.hu   vagy

c)      személyesen ügyfélfogadási időben, 1091 Budapest, Haller utca 88. címen. (A kikérő lapot ügyfélfogadási időben, Központunkban személyesen is kitöltheti.)

III. átvételi-, kiadás-, megküldési lehetőségek

Az egészségügyi dokumentáció másolatát vagy papír alapon vagy szkennelt formában áll módunkban elkészíteni, melyek egyen értékűek. Központunknál az alábbi 3 módon van lehetőség az egészségügyi dokumentumok másolatának kiadására:

1. Elektronikus úton, e-mailben

Lehetőség van egészségügyi dokumentációról másolatot kérni elektronikus úton, e-mail-ben, pdf formátumban. Amennyiben már történt egészségügyi dokumentáció kiadás Központunknál akkor a szkennelésért a Központnál mindenkor hatályos másolási és ügyintézési költséget szintén meg kell fizetnie, ugyanúgy mintha fénymásolatot kérne.

2. Személyes átvétel

A másolat személyes átvétele, az értesítés kiküldésétől legkésőbb 60 napon belül, történhet meg. Az egészségügyi dokumentáció másolatát a kikérő vagy a kikérő által meghatalmazott (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban) személy veheti át.

3. Csomagküldő- vagy futár szolgálat igénybevételével (ennek az ügyintézése Önre hárul)

A dokumentáció másolatot nem áll módunkban postai úton megküldeni. Amennyiben valamelyik csomagküldő vagy futárszolgálatot igénybe kíván venni, annak az ügyintézése, esetleges költsége Önre hárul. Ebben az esetben – amennyiben szükséges – juttassa el Központunkhoz a befizetést igazoló dokumentumot, továbbá a futár érkezésének legalább napra pontos idejét, legalább egy munkanappal a várható átvétel előtt.

A kikérő lap megfelelő kitöltése után az egészségügyi dokumentáció másolatának elkészítésének határideje a kérelem benyújtásától számított 30 nap.

IV.  értesítés és térítés

Az egészségügyi dokumentációról készült másolat első alkalommal térítésmentesen kerül kiadásra. A másolat elkészültéről a kikérő lapon kiválasztott módon fogjuk értesíteni, ami – amennyiben szükséges – tartalmazza az esetlegesen fizetendő térítés összeget is (teljes ügyintézési díj). 

Egyszeri ügyintézési díj: 5.000 Ft + ÁFA

Egészségügyi dokumentáció 20 oldalig: 2.000 Ft + ÁFA

20 oldal felett A4-es oldalanként 100 Ft + ÁFA

A teljes ügyintézési díjat az értesítés átvételétől

  • befizetheti Központunkban minden munkanapon a megadott idősávban, vagy
  • átutalhatja Központunk CIB Banknál vezetett 10700206-68145383-51100005 számlaszámára. Átutalás esetében a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni a beteg nevét.
     

V. átvétel, kiadás

Az egészségügyi dokumentáció másolatához az értesítés kiküldésétől legkésőbb 60 napon belül juthat hozzá a kikérő lapon megjelölt módok egyikén. Amennyiben szükséges kérjük, hogy a befizetést igazoló számla, illetve az átutalással történt költségtérítés kiegyenlítésének megtörténtét igazoló bizonylat mutassa be vagy jutassa el Központunkba.

Abban az esetben ha az egészségügyi dokumentáció másolatot nem a kikérő lapon megjelölt személy veszi át, akkor a kikérő legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása alapján tudjuk azt kiadni.

VI. egyéb információk

Ügyfélfogadás:

Helye: 1091 Budapest, Haller utca 88.

Telefon: +36 30 287 06 05

E-mail: info@budapestpszichologia.hu

Ügyfélfogadási idő:      Hétfő – Péntek: 16 órától 19 óráig

Fájlok:

Hámornyik László

Tanácsadó szakpszichológus, munka- és pályatanácsadó, karrier coach, pszichodráma asszisztens

Mi van, ha elvesztem önmagam?

Néha úgy érezzük, muszáj megváltoznunk. A változás azonban azzal is jár, hogy személyiségünk fontos vagy fontosnak tűnő alapköveit el kell engednünk.

Érzelmeid asszertív kifejezésével elérheted a céljaidat

Az asszertív kommunikáció csak három alapvető lépésből áll, és segíthet elérni a céljaidat.